Jupiter Jupiter Jupiter Jupiter
Mars Mars Saturn Venus
Transit of Mercury - 2016 Venus setting - 1 minute interval Jupiter - Venus - Moon Conjunction Moon - Venus - Pleaides Conjunction